Les assegurances per a administradors i directius –conegudes com a “D&O” per les seves sigles en anglès– cobreixen la responsabilitat civil d’aquests fent-se càrrec tant de la defensa jurídica com de les sancions, despeses i indemnitzacions per danys i perjudicis causades a tercers de manera involuntària.

Els errors en les decisions estratègiques, l’incompliment de la legislació, les polítiques internes de contractació o la simple aprovació dels comptes anuals generen riscos per als gerents/administradors o directors de l’empresa i són decisions que suposen molta responsabilitat.

A això s’afegeix que una de les modificacions que introdueix la Llei 16/2022 de reforma concursal fa referència a la determinació de la possible responsabilitat dels administradors, introduint així la intervenció dels creditors en la peça de qualificació. D’aquesta manera, aquests poden presentar el seu informe sol·licitant la qualificació de culpable del concurs sempre que representin un mínim del 5% del passiu o el seu crèdit estigués per sobre del milió d’euros.

Per tot això, és important contractar amb les asseguradores que comercialitzen pòlisses que cobreixen la responsabilitat civil que pot recaure en els administradors i directius durant l’acompliment del seu càrrec.

Assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius

Les assegurances per a administradors i directius -conegudes com a “D&O” per les seves sigles en anglès- cobreixen la responsabilitat civil d’aquests fent-se càrrec tant de la defensa jurídica com de les sancions, despeses i indemnitzacions per danys i perjudicis causades a tercers de manera involuntària. Per tant, no cobreixen els casos en què hi hagi hagut mala fe o l’administrador hagi actuat de manera fraudulenta (és a dir, amb frau). Per exemple, si l’administrador social falseja els comptes per millorar la imatge de l’empresa, la responsabilitat que pugui derivar d’aquesta actuació no quedaria coberta per aquestes assegurances.

Assegurat. Aquestes pòlisses les subscriu la societat per a assegurar el patrimoni personal de les persones físiques que constitueixen l’òrgan d’administració, que inclou tant als administradors, conseller delegat i equip directiu o de govern de la societat, com als administradors de fet (és a dir, persones que exerceixen la gerència sense ostentar el càrrec), entre altres.

Concreti. Com en totes les assegurances, és convenient definir els riscos que queden coberts per la pòlissa. Asseguri’s que queden inclosos aquells més comuns en els quals pugui incórrer l’administrador (errors de comptabilitat, liquidació d’impostos, contractació amb proveïdors o clients, etc.), així com aquells que es puguin generar segons el tipus d’activitat de la companyia. Així mateix, se sol delimitar:

L’àmbit temporal. És a dir, es pot pactar tant que la pòlissa s’estengui a uns anys més enllà que vostè finalitzi el seu càrrec (en aquest sentit, algunes pòlisses cobreixen fins als sis anys següents), com que s’apliqui amb caràcter retroactiu (que cobreixi riscos anteriors a la signatura del contracte d’assegurança).
L’àmbit espacial. És a dir, que la pòlissa cobreixi riscos produïts en diferents països.
Per tant, tingui present que els administradors i directius d’empreses familiars han de ser conscients que el seu àmbit d’activitat comporta l’assumpció de riscos i responsabilitats cada vegada més importants i que el seu patrimoni es pot veure compromès a conseqüència dels danys i perjudicis que eventualment puguin ocasionar a un tercer per un acte fet en l’acompliment de les seves funcions i del qual siguin civilment responsables. L’assegurança de D&O és una eina preventiva que pot protegir-los en aquesta mena de situacions.