Serveis Segona Oportunitat

  • Cancel·lació total de les deutes
  • Suspensió d’embargaments a la nòmina
  • Paralització de trucades telefòniques
  • Cancel·lació de dades a Asnef

Procés

T’expliquem el procés que seguirem:

1. Fase Extrajudicial:

Arribarem a un acord amb els creditors que sigui sostenible pel deutor a través de l’Acord Extrajudicial de Pagaments.

Es tracta d’una mediació extrajudicial, pilotada per un Mediador Concursal, que s’inicia a través d’un notari (particulars i unitats familiars) o Registre Mercantil o Cambra de Comerç (particulars empresaris o autònoms).

Durant aquest procés de negociació, els creditors no podran iniciar o continuar procediments d’execució judicial i el deutor podrà demanar la cancel·lació dels embargaments que pesin sobre els béns necessaris per a la seva subsistència. Durant aquesta fase tampoc es generaran més interessos del deute.

2. Fase Judicial:

La iniciarem quan no hi hagi acord a la fase extrajudicial i s’hagi d’interposar al Jutjat competent, la demanda de Concurs Consecutiu. La persona designada anteriorment com a Mediador Concursal, passa a denominar-se Administrador Concursal i la seva principal activitat serà liquidar (vendre) els actius que tingui el deutor (si en té) per obtenir uns ingressos i poder pagar als creditors.

Aquest procediment judicial, si es donen les condicions establertes per la llei, serà el que provocarà que es cancel·lin els deutes.

Dins aquesta mateixa fase s’haurà de tramitar la sol·licitud de concessió del Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI), que és la cancel·lació dels deutes.

Els deutes que no s’hagin pogut pagar amb la liquidació dels béns del deutor, seran exonerats pel jutge i el deutor quedarà lliure de tots els seus deutes.