Serveis d’assessorament

Ajudem a complir amb les obligacions tributàries tant de persones físiques com jurídiques (autònoms, petites i mitjanes empreses) representant els nostres clients davant l’Administració Tributària. Oferim un assessorament personalitzat per cada client per optimitzar la seva càrrega fiscal i obtenir avantatges i incentius dins del marc legal.

 • Assessorament, planificació i gestió fiscal d’empreses, autònoms i particulars amb relació al compliment de les seves obligacions tributàries.
 • Informació de canvis tributaris.
 • Confecció i presentació de declaracions-liquidacions mensuals, trimestrals o anuals:
  • Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni.
  • Declaració Intrastat i operacions intracomunitàries.
  • Altres Impostos: IVA, Impost sobre Societats, IRPF, Impost sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, IAE, etc..
  • Internacional: inversions estrangeres, no residents…
 • Gestió tributària: ajornaments o fraccionaments, sol·licitud de devolució d’ingressos, al·legacions, retencions…
 • Anàlisi de la fiscalitat d’operacions o estructures empresarials econòmiques puntuals.
 • Interposició de recursos i reclamacions davant d’organismes públics.
 • Inspeccions tributàries i representacions fiscals.
 • Auditories fiscals d’activitats econòmiques desenvolupades com a persona física o jurídica.
 • Resums anuals fiscals.

Confeccionem periòdicament la comptabilitat i finances de l’empresa dins del marc legal per garantir que la informació comptable representi en tot moment la realitat financera del teu negoci. Presentem l’estat comptable, fem les liquidacions d’impostos i presentem els llibres i resultats al Registre Mercantil.

 • Assessorament en l’aplicació de la normativa comptable en l’àmbit nacional i internacional.
 • Confecció de comptabilitat per controlar i conèixer l’estat comptable de l’empresa.
 • Realització d’informes per optimitzar la gestió empresarial i prendre decisions operatives i estratègiques: Balanç de
 • Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, estat de canvis en el Patrimoni Net, etc…
 • Elaboració de llibres oficials comptables: estimació Directa, estimació per Coeficients..
 • Confecció i presentació de Comptes Anuals i Informe de Gestió.
 • Confecció de registres oficials de I.V.A.

Gestionem la correcta administració del personal de la seva empresa per optimitzar els seus recursos humans d’acord amb els interessos del negoci i la normativa jurídica local, autonòmica, nacional i internacional.

 • Assessoria de modalitats de contractació.
 • Elaboració de nòmines i assegurances socials.
  Gestió d’incidències laborals (altes, baixes i ILT).
 • Gestions administratives davant organismes públics (INEM, Tresoreria General de la Seguretat Social i Inspecció de Treball).
 • Assessorament laboral en SEPE, acomiadaments disciplinaris i sancionis.
  Contractació d’estrangers i legalització.
 • Tramitació d’expedients d’invalidesa i jubilació.
 • Assistència a inspeccions de treball.
 • Estudi de costos salarials analítics per departaments.
 • Gestions, documentació, tramitació i presentació de demandes davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació i expedients de regulació temporal d’Ocupació (EROs i ERTEs)
  Reestructuracions empresarials.

Oferim un servei d’assessorament mercantil per a tota classe d’activitats empresarials.

 • Constitució de societats
 • Redacció i modificació d’estatuts socials
 • Redacció de pactes extrasocietaris
 • Operacions estructurals societats
 • Compravenda de participacions
 • Registre de marca
 • Domiciliació d’empreses
 • Redacció d’acords d’ampliacions i reduccions de capital
 • Concepció i redacció de protocols d’apoderaments socials
 • Concepció i redacció de models contractuals de tipus mercantil
 • Actuacions com a secretaria social
 • Concursos de creditors
 • Franquícies
 • Comerç internacional
 • Operacions immobiliàries